MODERATOR DIY STORE (МОДЕРАТОР-СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ) извършва доставки с куриер само на територията на Република България При извършването на доставката се подписва Приемо–предавателен протокол, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.
Сроковете за доставка на стоки, поръчани чрез онлайн магазина са следните:
1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 48 часа, считано от деня, следващ деня на потвърждаване на поръчката.
2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня, следващ деня на потвърждаване на поръчката.

 Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете, прилагани от съответния куриер.

 MODERATOR DIY STORE (МОДЕРАТОР-СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ) запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове до 10 дни. Стоките се доставят стандартно на ръка срещу подпис. По-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата или до най-близка точка, позволяваща безпрепятствено паркиране.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. На лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността на лицето, получило пратката.
2. На член от семейството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Модератор или куриера, се оставя известие, в което посочва телефон за връзка. Получателят следва в три дневен срок да се обади за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Модератор или куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява. В този случай се задържат всички заплатени от купувача суми. Отнася се само за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Модератор не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.