Модератор извършва доставки с куриер само на територията на Република България.

При извършването на доставката се подписва Приемо–предавателен протокол, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.


Сроковете за доставка са следните:

1. За стоки поръчани до 14 часа  – 48 часа, считано от деня, следващ деня на потвърждаване на поръчката.
2. За стоки поръчани след 14 часа  – 72 часа, считано от деня, следващ деня на потвърждаване на поръчката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете, прилагани от съответния куриер.

Модератор си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове до 10 дни.

Стоките се доставят стандартно на ръка срещу подпис. По-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата или до най-близка точка, позволяваща безпрепятствено паркиране.


При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. На лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността на лицето, получило пратката.
2. На член от семейството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.


При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Модератор или куриера, се оставя известие, в което посочва телефон за връзка.

Получателят следва в три дневен срок да се обади за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Модератор или куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява.

В този случай се задържат всички заплатени от купувача суми.

*Отнася се само за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

Модератор не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.